Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OUTHORN:

 

DEFINICJE:

 
 1. Sprzedawca – spółka pod firmą OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000555276, NIP: 9451978451, REGON: 356630870, wysokość kapitału zakładowego 7.384.500 zł (opłacony w całości), numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Outhorn: 12 384 81 30, adres poczty elektronicznej [email protected].
 
 1. Sklep – sklep internetowy Outhorn dostępny pod adresem https://outhorn.com/ prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:
  1. świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną, takie jak - zakładanie i korzystanie z Konta Użytkownika;
  2. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość,
   jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.
 
 1. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem https://outhorn.com/.
 
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 
 1. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu
  1. osoba fizyczna,
  2. osoba prawna,
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 
 1. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 
 1. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.
 
 1. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 

    I. Postanowienia wstępne.

 
 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 2. Sprzedawca na Stronie internetowej Sklepu prezentuje Towary należące w szczególności do następujących kategorii: sportowa odzież damska, sportowa odzież męska, dodatki odzieżowe (w szczególności: bandanki, czapki, nauszniki, rękawiczki, skarpety, szaliki), akcesoria bagażowe, akcesoria narciarskie, akcesoria turystyczne, akcesoria plażowe (w szczególności: klapki, ręcznik, kostiumy kąpielowe, kąpielówki), bielizna, portfele.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.
 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów - informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 

 II. Sposoby porozumiewania się.

 
 1. Sprzedawca pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta Outhorn: 12 384 81 30 udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących Sklepu, w tym umów sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora podmiotu telefonującego.
 2. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Kontakt” wpisać wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania tj. adres e-mail oraz uzupełnić pola „Temat” i „Treść”.  
 3. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Użytkownika.
 

III. Ostateczna kwota do zapłaty.

 
 1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.
 2. Koszty Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu.
 3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz Koszty Dostarczenia Towarów.
 4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.
 5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 4 nie ulegnie zmianie.
 

 IV. Konto Użytkownika.

 
 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Dzięki Kontu Użytkownika Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu - takich jak śledzenie historii złożonych zamówień, bezpośrednie składanie reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy - po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się, przy czym rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie są nieodpłatne.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika.
 3. W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu w menu głównym w polu „Zarejestruj” wykonać następujące czynności:
  1. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego,
  2. zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści,
  3. nacisnąć przycisk „Potwierdź”,
 4. W toku zakładania Konta Użytkownika można dodatkowo (opcjonalnie) m.in.:
  1. zażądać wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT,
  2. wskazać inne dane niż wymagane tj. numer telefonu kontaktowego,
  3. wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera na wskazany adres e-mail (na zasadach określonych w odrębnym regulaminie).
 5. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres korespondencji elektronicznej Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.
 6. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w pkt. I. ust. 5. Regulaminu, w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 9. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.
 10. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.
 

 V. Sposoby złożenia zamówienia.

 
 1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia:
  1. bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Użytkownika lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia,
  2. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: [email protected] ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw katalogowych, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności, sposobu i miejsca dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu.
 2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:
  1. skompletować zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z  opisem i ceną oraz - jeśli Towary są oferowane w różnych rozmiarach - wybiera rozmiar) .
  2. wybrać kraj dostarczenia Towarów, sposób dostarczenia Towarów oraz sposób płatności,
  3. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia
  4. zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptację jego treści (dotyczy to jedynie Użytkowników składających zamówienie nie przy użyciu Konta Użytkownika. W odniesieniu do Użytkowników składających zamówienie przy użyciu Konta Użytkownika wystarczy uprzednie (w toku rejestracji Konta Użytkownika) zaznaczenie odpowiedniego check-box’a).
  5. nacisnąć w przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.
 4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępne są na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Jak złożyć zamówienie?”.
 

 VI. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość.

 
 1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle - na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej - wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.
 2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 

VII. Płatności.

 
 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:
  1. za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Użytkownik przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej),
  2. za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych www.dotpay.pl lub poprzez system PayPal – wówczas Użytkownik zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata). W takim przypadku Użytkownik powinien wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów w okresie do 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia – w przeciwnym razie Sprzedawca jest uprawniony do uznania, że Użytkownik anulował swoje zamówienie.
 2. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest
  1. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
   • kurierem DHL,
   • kurierem DPD,
   • poprzez tzw. Paczkę w Ruchu (dostępny wyłącznie w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty).
  2. na terenie innych niż Rzeczpospolita Polska państw:
   • za pośrednictwem FedEx (na terenie USA, Kanady i Australii),
   • za pośrednictwem DPD (na terenie innych państw wymienionych na stronie internetowej Sklepu na podstronie „Dostawa i płatność”).
 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary.
 3. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 4 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, o którym mowa w ust. 2.
 4. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.
 5. Szczegółowe informacje na temat dostarczania Towarów dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i płatność”.
 6. Do każdej przesyłki zawierającej Towar dołączany jest:
  • dokument księgowy w postaci noty rozliczeniowej  albo faktury VAT (przy czym faktura VAT jest dołączana wyłącznie gdy Użytkownik zażądał jej dostarczenia).
  Powyżej wskazane dokumenty umieszczane są w foliowej przyldze, znajdującej się na przesyłce.
 1. Koszty Dostarczenia Towarów podane są na stronie internetowej Sklepu na podstronie „Dostawa i płatność”.
 

 VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy - zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta - stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 

 
IX. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 
 1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.
 4. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca:
  1. rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia oraz informację jaki konkretny towar Klient reklamuje i z jakiego powodu.
  2. informuje Klienta o możliwości skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej na stronie internetowej Sklepu w zakładce: „Reklamacje” opis przykładowego sposobu składania reklamacji dla Klientów posiadających Konto Użytkownika (bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu za pośrednictwem Konta Użytkownika korzystając z formularza reklamacyjnego) oraz dla pozostałych Klientów (poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres [email protected]). Szczegółowe informacji w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce: „Reklamacje”.
  Z powyższych zaleceń Sprzedawcy lub z opisanej na stronie internetowej Sklepu procedury zgłoszenia reklamacji Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać w szczególności w następujący sposób:
  1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected],
  2. telefonicznie pod numerem: 12 384 81 30 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora podmiotu telefonującego).
 2. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.
 

 X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

 
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.
 2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 

XI. Ochrona danych osobowych

 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z funkcjonalności Sklepu oraz realizacją zamówień, a także innych celów wskazanych poniżej jest OTCF S.A. (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży,
  2. obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu – w przypadku założenia przez Klienta takiego konta oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w niniejszym Regulaminie,
  3. rozpatrywania reklamacji złożonych w trybie określonym w niniejszym Regulaminie oraz odstąpień od zawartych umów sprzedaży, a także rozpatrywania i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  4. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (na zasadach określonych w odrębnym regulaminie),
  5. bieżącej komunikacji, w tym w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami oraz odpowiadania na zapytania kierowane do Sprzedawcy przez Użytkowników,
  6. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą). W takim wypadku dane mogą być udostępniane w szczególności podmiotom realizującym usługi w zakresie dostarczenia zamówionych Towarów (usługi kurierskie).
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto użytkownika w Sklepie - w celu zarejestrowania się niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail,
  2. Użytkowników, którzy składają zamówienia – w celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 6. Sprzedawca informuje Użytkowników, że w ramach świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z usług podmiotów trzecich, tj.:
  1. ATM S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, NIP: 113-00-59-989, REGON: 012677986, KRS: 0000034947;
  2. Stanisław Miarczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Miarczyński „InfoSerwis” z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań, NIP: 972-003-64-33, REGON: 634506237.
 

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 
 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/.
 2. Podmiotem uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy w rozumieniu art. 31 ust 1 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest (zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php) Inspekcja Handlowa - Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie. Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego jest następujący: krakow.wiih.gov.pl  
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 

XIII. Postanowienia końcowe

 
 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu https://outhorn.com./ w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
  Regulamin jest także przesyłany - w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika - na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  1. zmiany w prawie,
  2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
   • zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
   • zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
   • zmiany w zakresie sposobów płatności,
   • zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
   • inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://outhorn.com./ informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem przedmiotowych zmian oraz przez utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej kolejnych 14 dni kalendarzowych.
 5. Użytkownik który posiada Konto Użytkownika dodatkowo zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem przedmiotowych zmian. Zmieniony Regulamin będzie wiązać takiego Użytkownika wyłącznie, gdy – w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania w powyższy sposób informacji o zmianie Regulaminu – nie złoży Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika.
 6. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób określony w ust. 4 oraz w ust. 5 (w ust. 5 - w stosunku do Użytkownika który posiada Konto Użytkownika).
 7. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 9 marca 2018 roku.
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO OUTHORN: